เสาร์. ก.ย. 23rd, 2023

สถานที่ท่องเที่ยว

ท่องเที่ยวภาคอีสาน

ท่องเที่ยวภาคอีสาน

ท่องเที่ยวภาคอีสาน ท่องเที่ยวภาคอีสาน หรือ ภาคตะวันออกเฉียงเหนือ ถือเป็นพื้นที่ ที่มีเนื้อที่มากกว่าภาคอื่น ๆ ในประเทศไทย โดยมีเทือกเขาที่สูงที่สุดในภ…

ท่องเที่ยวภาคกลาง

ท่องเที่ยวภาคกลาง

ท่องเที่ยวภาคกลาง ท่องเที่ยวภาคกลาง เป็นภูมิภาคตอนกลางของประเทศไทย มีพื้นที่ครอบคลุม ที่ราบลุ่มแม่น้ำเจ้าพระยา ติดต่อกับภาคเหนือ ทางทิศเหนือ ติดต่อกับ…

ท่องเที่ยวภาคเหนือ

ท่องเที่ยวภาคเหนือ

ท่องเที่ยวภาคเหนือ ท่องเที่ยวภาคเหนือ เป็นภูมิภาคที่อยู่ด้านบนสุดของไทย มีลักษณะภูมิประเทศ อันประกอบไปด้วย เทือกเขาสลับซับซ้อน ต่อเนื่องมาจากทิวเขาฉาน…

ท่องเที่ยวภาคใต้

ท่องเที่ยวภาคใต้

ท่องเที่ยวภาคใต้ ท่องเที่ยวภาคใต้ เป็นภูมิภาคหนึ่งของไทย ตั้งอยู่บนคาบสมุทรมลายู ขนาบด้วยอ่าวไทยทางฝั่งตะวันออก และทะเลอันดามันทางฝั่งตะวันตก มีเนื้อท…

ท่องเที่ยวขอนแก่น

ขอนแก่น

ท่องเที่ยวขอนแก่น ท่องเที่ยวขอนแก่น ขอนแก่นเป็นจังหวัดที่มีขนาดพื้นที่ใหญ่ เป็นอันดับที่ 6 ของภาคตะวันออกเฉียงเหนือ และมีประชากรมากเป็นอันดับ 3 ของภาค…

ท่องเที่ยวกาญจนบุรี

กาญจนบุรี

ท่องเที่ยวกาญจนบุรี ท่องเที่ยวกาญจนบุรี จังหวัดกาญจนบุรี เป็นจังหวัดหนึ่งที่ตั้งอยู่ในภาคตะวันตกของประเทศไทย มีพื้นที่ทั้งหมดประมาณ 19,473 ตารางกิโลเม…

ท่องเที่ยวเชียงใหม่

ท่องเที่ยวเชียงใหม่

ท่องเที่ยวเชียงใหม่ ท่องเที่ยวเชียงใหม่ จังหวัดเชียงใหม่ เป็นจังหวัดหนึ่งทางภาคเหนือ ของประเทศไทย ครอบคลุมพื้นที่ประมาณ 20,107 ตารางกิโลเมตร ซึ่งใหญ่เ…

ท่องเที่ยวอุดรธานี

ท่องเที่ยวอุดร

ท่องเที่ยวอุดรธานี ท่องเที่ยวอุดรธานี จังหวัดอุดรธานี เป็นจังหวัดที่ตั้งอยู่ตอนบน ของภาคตะวันออกเฉียงเหนือ ของประเทศไทย จังหวัดอุดรธานี เป็นศูนย์ปฏิบั…

ท่องเที่ยวโคราช

ท่องเที่ยวโคราช

ท่องเที่ยวโคราช ท่องเที่ยวโคราช จังหวัดนครราชสีมา เป็นจังหวัดที่มีพื้นที่มากที่สุดในประเทศไทย และมีประชากรมากเป็นอันดับ 2 ของประเทศ อยู่ในภาคตะวันออกเ…

ท่องเที่ยวกรุงเทพมหานคร

10 ที่เที่ยวกรุงเทพมหานคร

ท่องเที่ยวกรุงเทพมหานคร ท่องเที่ยวกรุงเทพมหานคร เมืองหลวงของประเทศไทย เป็นเมืองหลวงที่มีชื่อยาวที่สุดในโลก มีแม่น้ำสายสำคัญไหลผ่านคือ แม่น้ำ…

1 2 22